این سیستم مکملی است برای سیستم ABS ،  که باتقسیم نیروی ترمز به میزان لازم برای اکسل های جلو و عقب ، ماکزیمم تأثیر سیستم ترمز را برآورده می سازد، در نتیجه پایداری خودرو؛ با هر باری و تحت هر نوع شرایط جاده ای حفظ می گردد، این سیستم همچنین با تقسیم نبروی ترمز بین چرخهای عقب از چرخش خودرو هنگام ترمز کردن در سر پیچ ها نیز جلوگیری می کند.

ترمز ESC

یک سیستم برای کنترل مستقیم گشتاور چرخشی جهت بهبود در پایداری و کنترل پذیری خودرو است.  در ESC کنترل گشتاور چرخشی به عنوان راهی برای کنترل دینامیک جانبی در جریان یک مانور شدید در نظر گرفته می شود. برای دستیابی به این هدف یک استراتژی کنترلی  برای گشتاور چرخشی برمبنای  فیدبک از متغیرهای حالت سیستم و یک مجموعه عملگر لازم است.

ایجاد گشتاور چرخشی در ESC به دوطریق میسراست.

روش متداول ایجاد گشتاور چرخشی ترمزگیری مستقل چرخها و استفاده از اختلاف نیروی ترمزی طرفین چپ و راست خودرو  است.  این روش به عنوان ترمزگیری اختلافی شناخته شده است و بر مبنای تکنولوژی ترمز ABS با منطق کنترلی پیچیده تر استوار است. علیرغم موتورهای احتراق داخلی مرسوم در نمونه های مدرن موتورالکتریکی EV5 کنترل نیروی رانش موتور می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد گشتاور چرخشی استفاده شود.  زنجیره توان در این موتورها شامل دو یا چهار موتور الکتریکی است که با هرکدام از چرخها یکپارچه شده و می تواند مستقلاً کنترل شوند. در این ترکیب بندی نیروی رانش هر چرخ بوسیله کنترل جریان موتور الکتریکی قابل کنترل است.

استفاده ESC خصوصاً در خودروهای الکتریکی بسیار حائز اهمیت است.  در حقیقت با نصب جعبه های سنگین باطریها در این خودروها موقعیت مرکز ثقل خودرو به طور ناخواسته جابجا می شود این موضوع  خودرو را بیش فرمان می کند. این به معنی نیاز جدی این خودروها به سیستمهای پایدار کننده اضافی چون ESC  است. این درحالی است که در خودروهای احتراق داخلی متداول کم فرمانی ذاتی خودروها پایداری قابل ملاحظه ای را حتی در مانورهای شدید بوجود آورده است.   علیرغم نحوه ایجاد گشتاور پیچشی استراتژی کنترل حاکم بر آن جنبه اصلی طراحی یک سیستم ESC است.  این استراتژی علاوه بر تولید گشتاور پیچشی مورد نیاز باید توزیع بهینه نیروی طولی در چرخها را برای دستیابی به بهترین شرایط از جهت پایداری بدست دهد.  این موضوع خودرو را از اثرات نامطلوب بیش فرمانی و کم فرمانی می رهاند.

وضعیت ایمنی با استفاده از ESC اگرچه سیستم های غیر فعال مانندکمربند ایمنی خسارات ناشی از تصادف از جلو راکاهش داده است . امروزه بخش بزرگی از خسارات به دلیل انحراف از مسیر و تصادفات جانبی بوجود می آیند.  و این حوزه ای است که ESC نقش اساسی خود را ایفا می کند. در سال ۲۰۰۳ تحقیق جامعی دردانشگاه Iawo انجام شد با این پرسش اولیه که :آیا وجود ESC به راننده برای کنترل خودرو در شرایط بحرانی کمک می کند؟” براساس تمام تحلیلهای انجام شده با وجود ESC شرایطی که راننده کنترل خود را ازدست می دهد ۲۴٫۵ درصد نسبت به حالت بدون ESC کاهش داشته است. برای یک تست مشخص راننده هایی که توانسته اند با وجود ESC کنترل خودرو را حفظ کنند ۳۴% بیشتر از حالتی بود که سعی می کردند خودرو بدون ESC را کنترل کنند.

این تحقیق تأثیر شاخص و قابل توجه ESC را در حفظ ایمنی خودرو نشان می دهد.  VW در تحلیل تصادفات محصولات خود نشان داده است که با وجود ۸۰%  ESC از میزان تصادفات ناشی از لغزش کاسته می شود. VW   نتیجه گرفته است که تأثیر استفاده از ESC درکاهش خسارات ناشی از تصادفات حتی از کیسه هوا هم بیشتر است.

بر مبنای تحلیل آماری تصادفات جاده ای ، تویوتا برآورد کرده است که ESC توانسته است تا ۵۰% تصادفات خودرو منفرد را کاهش دهد.  نتایج همه این مطالعات تصویری پایا از ESC به عنوان یک  سیستم مؤثر بر ایمنی  ارائه میدهد.  خصوصاً پتانسیل بیشتر این سیستمها وقتی آشکار می شود که از آنها در خودروها با مرکز ثقل بالا- مثل خودروهای SUV و کامیونته – استفاده شود.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Need Help? Chat with us